Oznam pre rodičov

Napísané: štvrtok, 27. október 2016

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že dňa 8. 11. 2016 o 16,00 h. sa v budove školy uskutoční rodičovské združenie, na ktorom budú rodičia oboznámení s výsledkami žiakov v prospechu a správaní za prvý štvrťrok školského roku 2016/2017.

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017

Napísané: sobota, 02. apríl 2016

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie Plavecký Štvrtok 351 podľa § 65 ods. (1) a ods. (2) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. (4) písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 26. 01. 2016 určuje kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka štvorročného denného štúdia pre školský rok 2016/2017 nasledovne:

Čítať ďalej...

MATURITA 2016 – pokyny a informácie pre žiakov

Napísané: pondelok, 14. marec 2016

Maturitná skúška (MS) z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:
• externú časť
(EČ) – 100-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou,
• písomnú formu internej časti (PFIČ) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie
a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4 (resp. minimálne 300 slov).

MS z cudzích jazykov (anglický) má okrem ÚFIČ aj:
• externú časť  – 100-minútový test na úrovni B1 obsahujúci 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou,
 • písomnú formu internej časti (PFIČ) - 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na jej vypracovanie je 60 minút, požadovaný rozsah práce je pre jazykovú úroveň B1  160 – 180 slov.

Čítať ďalej...

2% z dane pre OZ Školy Záhorie

Napísané: štvrtok, 18. február 2016

baner

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť komu venujete 2 % z Vašej zaplatenej dane. Ak ich venujete Občianskemu združeniu Školy Záhorie podporíte činnosť a skvalitnenie materiálno - technického vybavenia  Súkromnej základnej školy, Súkromnej obchodnej akadémie a Súkromnej strednej odbornej školy,   ktoré pod týmto spoločným názvom pôsobia v Plaveckom Štvrtku.

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu.

Ako poukázať percentá z dane pre Občianske združenie Školy Záhorie

Čítať ďalej...

Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2016/2017

Napísané: utorok, 26. január 2016

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2016/2017 prijme do tried prvého ročníka štvorročných študijných odborov denného štúdia spolu 24 žiakov.
Z toho:

  • do študijného odboru 6317 M obchodná akadémia – 8 žiakov
  • do študijného odboru 6352 M obchod a podnikanie – 8 žiakov
  • do študijného odboru 6355 M služby v cestovnom ruchu - 8 žiakov


Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky. Ušetríte čas aj peniaze.

Vyhlásenie riaditeľstva Súkromnej obchodnej akadémie

Napísané: nedeľa, 24. január 2016

Dňa 25. 01. 2016 vstupujú z podnetu Iniciatívy slovenských učiteľov a na základe článku 37 odsek 4 Ústavy SR do neobmedzeného ostrého štrajku učitelia regionálneho školstva. Dôvodom štrajku je nesplnenie požiadaviek učiteľov smerujúcich k zvýšeniu platov a skvalitneniu slovenského školstva. Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku podporuje tieto požiadavky, no zároveň si uvedomuje aj zodpovednosť pred rodičmi a žiakmi školy, ktorí si na štúdium finančne prispievajú. Z tohto dôvodu sa rozhodlo, aj v prípade účasti niektorých pedagogických zamestnancov  na štrajku, zabezpečiť prevádzku školy, hoci len v obmedzenom rozsahu.

Oznam

Napísané: utorok, 15. december 2015

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie srdečne pozýva rodičov, zamestnancov, absolventov a súčasných žiakov školy na vianočné posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 18. 12. 2015 v čase od 12,15 h do 14,00 h v budove školy v Plaveckom Štvrtku. Po krátkom programe žiakov čaká na prítomných vianočný punč a kapustnica.

Rodičia môžu využiť túto príležitosť na informovanie sa o prospechu, správaní a dochádzke svojich detí do školy.

Prajeme krásne VIANOCE

Oznam pre rodičov

Napísané: utorok, 13. október 2015

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že dňa 19. 10. 2015 o 16,30 hod. sa v budove školy uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

Harmonogram maturitnej skúšky

Napísané: pondelok, 18. máj 2015

Harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky - 20. 05. 2015:
- Príchod žiakov do školy 7,15 hod.            
- Slávnostné otvorenie maturitnej skúšky 7,30 hod.            
- Skúška zo SJL 7,45 - 10,30 hod.
- Skúška z ANJ 10,45 - 13,30 hod.
- Skúška z TČOZ 7,45 - 12,30 hod.

Maturantom želáme veľa šťastia.

Oznam

Napísané: nedeľa, 17. máj 2015

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku oznamuje žiakom, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky do študijných odborov stredných škôl a neboli prijatí, že sa ešte môžu uchádzať o prijatie do I. ročníka denného štúdia štvorročného študijného odboru „obchod a podnikanie“ pre školský rok 2015/2016.

Okrem toho ponúka aj možnosť prestupu do tohto študijného odboru tým žiakom, ktorí už navštevujú iné stredné školy. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom Online prihlášky, ktorá je na webovej stránke.

Oznam pre rodičov

Napísané: pondelok, 13. apríl 2015

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie oznamuje, že dňa 21. 04. 2015 od 16,00 h. sa v budove školy v Plaveckom Štvrtku uskutoční informatívny deň rodičovského združenia, na ktorom budú rodičia informovaní o výsledkoch žiakov v prospechu a správaní za 3. štvrťrok školského roku 2014/2015.

Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2015/2016

Napísané: piatok, 20. február 2015

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2015/2016 prijme do tried prvého ročníka štvorročných študijných odborov denného štúdia spolu 24 žiakov.
Z toho:
•    do študijného odboru 6317 M obchodná akadémia – 8 žiakov
•    do študijného odboru 6352 M obchod a podnikanie – 8 žiakov
•    do študijného odboru 6355 M služby v cestovnom ruchu - 8 žiakov

Deň otvorených dverí

Napísané: sobota, 10. január 2015

Riaditeľstvá Súkromnej obchodnej akadémie, Súkromnej strednej odbornej školy  a Súkromnej základnej školy v Plaveckom Štvrtku vás srdečne pozývajú dňa 20. 01. 2015 v čase od 10,00 h. do 15,00 h. na  Deň otvorených dverí, počas ktorého vám budú poskytnuté informácie o možnostiach štúdia v týchto školách.

Oznam pre rodičov žiakov

Napísané: utorok, 21. október 2014

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie oznamuje, že dňa 28. 10. 2014 o 16,00 h. sa v budove školy v Plaveckom Štvrtku uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia. Na schôdzach budú rodičia informovaní o organizácii školského roku, prospechu a správaní žiakov, plánovaných aktivitách školy a občianskom združení Školy Záhorie.

Začiatok školského roku 2014/2015

Napísané: streda, 27. august 2014

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že otvorenie školského roku sa uskutoční dňa 02. 09. 2014 o 9,00 h. v budove školy.

Oznam pre žiakov

Napísané: utorok, 19. august 2014

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie oznamuje, že opravné skúšky a dodatočná klasifikácia za školský rok 2013/2014 sa budú konať v dňoch:

- 27. 08. 2014 z predmetov ADK, TVZ, POE, UCT, VAP, MAT, HVY

- 28. 08. 2014 z predmetov DEJ, TSV

Poznámka: Na TSV si musia žiaci priniesť úbor na cvičenie!

Skúšky sa budú konať od 9,00 h. v budove školy v Plaveckom Štvrtku.

Oznam pre žiakov, bývalých žiakov, rodičov a priateľov škôl Záhorie

Napísané: piatok, 11. júl 2014

Súkromná obchodná akadémia a Súkromná stredná odborná škola v Plaveckom Štvrtku organizujú v dňoch 06. - 14. 09. 2014 pre svojich žiakov letný kurz pohybových aktivít na pobreží chorvátskej Dalmácie.

Čítať ďalej...

Oznam pre žiakov 9. ročníka základných škôl

Napísané: piatok, 13. jún 2014

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že má ešte voľné miesta pre školský rok 2014/2015 do študijného odboru 6352 M obchod a podnikanie. Žiaci, ktorí boli úspešní na prijímacích skúškach na iných školách a neboli prijatí, sa môžu prihlásiť na riaditeľstve školy.

Zoznam žiakov prijatých do prvého ročníka

Napísané: sobota, 17. máj 2014

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že na základe prijímacieho konania v druhom termíne prvého kola prijíma do 1. ročníka denného štúdia od školského roku 2014/2015 nasledovných žiakov:

Čítať ďalej...

Zoznam prijatých žiakov do prvého ročníka

Napísané: utorok, 13. máj 2014

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že na základe prijímacieho konania prijíma do 1. ročníka denného štúdia od školského roku 2014/2015 nasledovných žiakov:

Čítať ďalej...

Oznámenie pre uchádzačov o štúdium

Napísané: sobota, 03. máj 2014

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že prvý termín prvého kola prijímacej skúšky do študijných odborov denného štúdia 6317 M obchodná akadémia a 6352 M obchod a podnikanie pre absolventov základných škoôl na školský rok 2014/2015 sa bude konať dňa 12. 05. 2014 o 9,00 hod. v budove školy. Skúška bude pozostávať z písomnej skúšky zo SJL a Mat. Žiaci si prinesú občiansky preukaz a písacie potreby.

Druhý termín prvého kola prijímacej skúšky sa uskutoční dňa 15. 05. 2014.

 

Občianske združenie Školy Záhorie

Napísané: piatok, 07. marec 2014

Dňa 30. 01. 2014 bolo Ministerstvom vnútra SR zaregistrované občianske združenie Školy Záhorie. Jeho cieľom je podpora činnosti škôl v Plaveckom Štvrtku, ktoré vystupujú pod týmto menom. Tomu, komu leží na srdci stav odborného školstva v okrese Malacky, a má záujem zapojiť sa do činnosti občianskeho združenia, môže sa prihlásiť za člena.

Príloha - náhľad stanov »

Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2014/2015

Napísané: pondelok, 20. január 2014

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2014/2015 prijme do tried prvého ročníka štvorročných študijných odborov denného štúdia spolu 24 žiakov.
Z toho:

Stužková 4.A

Napísané: utorok, 19. november 2013

"Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus..." znelo počas stužkovej slávnosti žiakov IV. A triedy našej školy, ktorá sa konala dňa 16. 11. 2013 v Plaveckom Štvrtku. Žiaci maturitného ročníka za prítomnosti svojich rodičov a blízkych, ako aj svojich pedagógov, boli dekorovaní zelenými stužkami, ktoré - tak ako po generácie predtým - sú symbolom nádeje a povzbudenia pred skúškou dospelosti - maturitou. Pozrite si fotogalériu »

Oznam pre rodičov žiakov

Napísané: nedeľa, 29. september 2013

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie oznamuje, že dňa 03. 10.  2013 o 16,00 h. sa v budove školy v Plaveckom Štvrtku uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia. Na schôdzach budú rodičia informovaní o organizácii školského roku, plánovaných aktivitách školy, prospechu a správaní žiakov a budú zvolení zástupcovia rodičov do rady školy.

Ponuka zamestnania

Napísané: streda, 21. august 2013

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku príjme na dohodu o pracovnej činnosti učiteľa španielčiny, angličtiny, slovenčiny, telesnej výchovy a geografie.
Ponuky posielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: +421347782080; +421910407552

Opravné skúšky

Napísané: streda, 21. august 2013

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že opravné skúšky za druhý polrok školského roku 2012/2013 sa budú konať v utorok dňa 27. 08. 2013 o 9,00 h. v budove školy.
Obsah opravných skúšok bude pozostávať z učiva druhého polroku vyučovacích predmetov, z ktorých majú žiaci povinnosť skúšky vykonať.

Oznam pre žiakov 9. ročníka základných škôl

Napísané: pondelok, 20. máj 2013

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie  v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že má ešte voľné miesta pre školský rok 2013/2014 do študijných odborov  6317 M obchodná akadémia  a 6352 M obchod a podnikanie.

Tlačivá na stiahnutie

Napísané: pondelok, 29. august 2011

V sekcii "Na stiahnutie"nájdete všetky potrebné tlačivá v súvislosti s návštevou strednej školy.