2% z dane pre OZ Školy Záhorie

Napísané: nedeľa, 27. január 2019

2percenta 2018

Vážení rodičia a priatelia školy, aj v tomto roku môžete podporiť činnosť a pomôcť skvalitniť materiálno - technické vybavenie Súkromnej základnej školy, Súkromnej obchodnej akadémie a Súkromnej strednej odbornej školy, ktoré pod spoločným názvom Školy Záhorie pôsobia v Plaveckom Štvrtku tým, že venujete 2 % z Vašej zaplatenej dane Občianskemu združeniu Školy Záhorie. Minulý rok sa nám, vďaka vám, podarilo získať 635 eur, za čo srdečne ďakujeme.

 

Čítať ďalej...

Prijímanie žiakov do prvého ročníka

Napísané: štvrtok, 24. január 2019

Súkromná obchodná akadémia v Plaveckom Štvrtku 351 oznamuje, že v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude prijímať pre školský rok 2019/2020 do prvého ročníka denného štúdia žiakov do týchto štvorročných študijných odborov:

  • 6317 M obchodná akadémia
  • 6352 M obchod a podnikanie
  • 6355 M služby v cestovnom ruchu

Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky.

MATURITNÁ SKÚŠKA 2018

Napísané: štvrtok, 08. marec 2018

Harmonogram EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
09,45 – 11,25        administrácia testov EČ MS
11,25 – 12,15        prestávka
12,20                    zverejnenie tém PFIČ MS
13,00 – 15,30        administrácia PFIČ MS    

Harmonogram EČ a PFIČ MS z anglického jazyka – úroveň B1
09,45 – 11,25        administrácia testov EČ MS
11,25 – 12,25        prestávka
12,30                    zverejnenie zadaní  PFIČ MS
13,00 – 14,00        administrácia PFIČ MS    

Príchod maturantov do školy obidva dni najneskôr  9,00 h

MATURITA 2018 - Pokyny a informácie pre žiakov

Napísané: štvrtok, 08. marec 2018

Maturitná skúška (MS) z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

  • externú časť (EČ) – 100-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou,
  • písomnú formu internej časti (PFIČ) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4.

MS z cudzích jazykov (anglický) má okrem ÚFIČ aj:

  • externú časť (EČ)  – 100-minútový test na úrovni B1 obsahujúci 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou,
  • písomnú formu internej časti (PFIČ) - 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na jej vypracovanie je 60 minút, požadovaný rozsah práce je pre jazykovú úroveň B1  160 – 180 slov.

Riadny termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční:
•    13. marca 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
•    14. marca 2018 (streda) – anglický jazyk

Za prípravu a metodické riadenie priebehu EČ a PFIČ MS zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie MS zodpovedajú riaditelia škôl.

Čítať ďalej...

Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2018/2019

Napísané: štvrtok, 22. február 2018

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2018/2019 prijme do tried prvého ročníka štvorročných študijných odborov denného štúdia spolu 24 žiakov.
Z toho:

  • do štvorročného študijného odboru 6317 M obchodná akadémia - 8 žiakov
  • do štvorročného študijného odboru 6352 M obchod a podnikanie -   8 žiakov
  • do štvorročného študijného odboru 6355 M služby v cestovnom ruchu - 8 žiakov


Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky.