2% z dane pre OZ Školy Záhorie

Napísané: pondelok, 26. február 2018

2percenta 2018

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku môžete podporiť činnosť a skvalitnenie materiálno - technického vybavenia  Súkromnej základnej školy, Súkromnej obchodnej akadémie a Súkromnej strednej odbornej školy, ktoré pod spoločným názvom Školy Záhorie pôsobia v Plaveckom Štvrtku tým, že venujete 2 % z Vašej zaplatenej dane Občianskemu združeniu Školy Záhorie.

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu.

Ako poukázať percentá z dane pre Občianske združenie Školy Záhorie

Ak ste zamestnanec:

 1. Do 15.02.2018 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadať zamestnávateľa, o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z potvrdenia sa dá zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Výsledná suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
 4. Údaje o prijímateľovi  - OZ Školy Záhorie vpísať do tlačiva Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 5. Potrebné údaje:
  IČO: 42365295
  Obchodné meno (názov): Školy Záhorie
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Plavecký Štvrtok č. 351, PSČ 900 68
 6. V prípade, že chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%, je treba zaškrtnúť v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 7. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručiť do 30.04.2018 na daňový úrad podľa miesta bydliska.

  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov [PDF]
  Vyhlásenie o zaplatení dane [PDF]


Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

 1. Vypočítať si 2% zo zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
 2. Do kolónky na poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa v daňovom priznaní pre fyzické osoby vpísať požadované údaje o prijímateľovi - OZ Školy Záhorie.
 3. Potrebné údaje:
  IČO: 42365295
  Obchodné meno (názov): Školy Záhorie
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Plavecký Štvrtok č. 351, PSČ 900 68
 4. V prípade, že chcete prijímateľovi oznámiť, že ste mu zaslali svoje 2%, je treba zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručiť v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania (spravidla do 31.03.2018) na daňový úrad v mieste bydliska a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba:

 1. Vypočítať 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 8 eur.
 2. Ak právnická osoba v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2016 (zvyčajne do 31.3.2018) nedarovala finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, ako prijímateľ), tak môže poukázať iba 1% z dane a vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% zo zaplatenej dane
 3. Do daňového priznania uviesť údaje o prijímateľovi - OZ Školy Záhorie. V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.
 4. Potrebné údaje:
  IČO: 42365295
  Obchodné meno (názov): Školy Záhorie
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Plavecký Štvrtok č. 351, PSČ 900 68
 5. V prípade súhlasu so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi alebo prijímateľom, je potrebné zaškrtnúť súhlas so zaslaním týchto údajov.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručiť v lehote, určenej na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa sídla právnickej osoby a v tomto termíne aj daň z príjmov zaplatiť.