Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2018/2019

Napísané: štvrtok, 22. február 2018

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2018/2019 prijme do tried prvého ročníka štvorročných študijných odborov denného štúdia spolu 24 žiakov.
Z toho:


Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky.