MATURITA 2018 - Pokyny a informácie pre žiakov

Napísané: štvrtok, 08. marec 2018

Maturitná skúška (MS) z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

  • externú časť (EČ) – 100-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou,
  • písomnú formu internej časti (PFIČ) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4.

MS z cudzích jazykov (anglický) má okrem ÚFIČ aj:

  • externú časť (EČ)  – 100-minútový test na úrovni B1 obsahujúci 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou,
  • písomnú formu internej časti (PFIČ) - 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na jej vypracovanie je 60 minút, požadovaný rozsah práce je pre jazykovú úroveň B1  160 – 180 slov.

Riadny termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční:
•    13. marca 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
•    14. marca 2018 (streda) – anglický jazyk

Za prípravu a metodické riadenie priebehu EČ a PFIČ MS zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie MS zodpovedajú riaditelia škôl.

Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční v dňoch 10. – 13. apríla 2018 v mieste, ktoré závisí od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.

Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční 4. - 7. septembra 2018.


Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:

1.Na EČ a PFIČ MS si nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti. Namiesto občianskeho preukazu môžete predložiť aj iný relevantný doklad totožnosti s fotografiou. V prípade zabudnutia občianskeho preukazu (či iného dokladu totožnosti s fotografiou) je však potrebné zabezpečiť jeho doručenie do školy do doby ukončenia vašej práce s testom EČ MS, aby vašu totožnosť mohol overiť predseda PMK/ŠMK.

2. Počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.

3. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS zo SJL). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH a tlačivá PFIČ MS.

4. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS zo SJL, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky, mobilné telefóny), nesmú byť na laviciach.

5. Počas MS môžete používať pripravené pomocné papiere označené pečiatkou školy, ktoré vám rozdá administrátor. Do testov EČ MS nesmiete písať, odpovede na úlohy zaznačíte do OH.
Odpovede písané na pomocný papier sa neberú do úvahy. Ak vám nebude stačiť pridelený pomocný papier, môžete si v tichosti vziať ďalší z katedry.

6. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. Učebňu môžete opustiť iba v nevyhnutných prípadoch. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu oznámite administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade.
Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Ukončenie práce a svoj odchod oznámite administrátorovi zdvihnutím ruky (prihlásením sa). OH, pomocný papier a test necháte položené na lavici otočené zadnými stranami nahor. Tlačivo PFIČ MS necháte položené na lavici prednou stranou nahor, témy PFIČ MS a pomocný papier s konceptom necháte na lavici pod tlačivom PFIČ MS tak, aby z nich nebolo možné čítať.

7. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s modrou alebo čiernou náplňou - pripravte si viac pier!

8. OH sú samoprepisovacie, nesmú sa krčiť, nič na ne nesmiete klásť, aby nedošlo k nežiaducemu pretlačeniu (prepisu), nemožno ich vymeniť (nie sú k dispozícii náhradné). Nesmiete použiť žiadne korektory (zmizíky), chybnú odpoveď opravte v OH tak, že ju prečiarknete rovnou čiarou a uvediete novú odpoveď. V prácach PFIČ dávate chybný výraz - prečiarknutý rovnou čiarou aj do zátvorky.

9. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ budete správať nedovoleným spôsobom, predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Ústna forma internej časti MS (ÚFIČ): tvorí ju ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou. Žiak si žrebuje jedno zo schválených zadaní. Ústna odpoveď je verejná.
Trvá 20 minút v predmete slovenský jazyk a literatúra a v predmete anglický jazyk. Odpovedi predchádza 20-minútová príprava žiaka.
Odpoveď na teoretickej časti odbornej zložky trvá 30 minút, ako aj príprava na odpoveď.

Bližšie Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2017/2018 sú zverejnené na www.nucem.sk