Ciele školy

MOTTO:
ÚLOHOU ŠKOLY JE NIELEN VZDELÁVAŤ MÚDRYCH, ALE  AJ VYCHOVÁVAŤ DOBRÝCH ĽUDÍ

Cieľom školy je prostredníctvom kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy poskytnúť žiakom prostriedky na rozvíjanie kľúčových kompetencií v takej miere, aby boli pripravení na život v dospelosti a aby mali základ pre ďalšie vzdelávanie a profesionálny rast v budúcnosti. Kľúčové kompetencie, ktoré sú obsiahnuté v školskom vzdelávacom programe, sú zamerané predovšetkým na:

  • rozvoj spoločenskej komunikácie a sociálnej interakcie ako základu pre ďalšie získavanie vedomostí
  • osvojovanie zručností, formovanie postojov a hodnotovej orientácie
  • aktívne sa zapojenie žiakov ako svojbytných osobností do života spoločnosti, rešpektujúcich etické hodnoty, uznávajúcich ľudské práva a slobody a schopných tímovej práce
  • spôsobilosť byť demokratickým občanom, podieľajúcim sa na práci v prospech spoločnosti, rozvíjaní jej demokratického systému a trvalo udržateľného rozvoja
  • schopnosť identifikovať a tvorivo riešiť problémy
  • schopnosť samostatnej podnikateľskej činnosti a budovanie vlastnej profesijnej budúcnosti
  • efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií v pracovnom i mimopracovnom čase


V súvislosti s tým sa bude škola usilovať, aby žiak nebol len objektom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia, ale aj subjektom – spolutvorcom svojho vlastného formovania. Preto sa bude snažiť viesť žiakov k ochote spolupracovať a vytvárať takú atmosféru, ktorá by umožnila žiakom a pedagógom zažívať pocit úspechu a radosti.

K tomu bude využívať vyučovacie metódy založené na:

  • zážitkovom učení
  • samostatnej a skupinovej práci
  • prepojení výchovy a vzdelávania s praxou