Formy štúdia

  • denná forma štúdia – určená pre žiakov deviateho ročníka základných škôl. Štúdium sa ukončuje vykonaním maturitnej skúšky - podľa zvoleného odboru štúdia
  • externá forma štúdia - 5-ročné štúdium určené pre žiakov so základným vzdelaním - 2, 3 ročné štúdium určené pre uchádzačov s úplným stredným vzdelaním získaným v inom študijnom odbore (študenti majú nárok na konzultácie a následné preskúšanie)
  • kombinované štúdium – strieda sa diaľkové štúdium s dennou formou štúdia
  • individuálna forma štúdia – možnosť individuálneho študijného plánu /zdravotné dôvody, vrcholový šport, iné dôvody/