6314 Q Študijný odbor cestovný ruch

Kód odboru:

6314 Q

Dĺžka štúdia: 3 roky (denné pomaturitné štúdium pre absolventov strednej školy)
Podmienky prijatia: Úspešné ukončeniestrednej školy maturitnou skúškou
Zdravotná spôsobilosť
Ukončenia štúdia: Absolventská skúška
Doklad o vzdelaní: Absolventský diplom
Uplatnenie absolventa: Absolvent  môže pracovať v  strednom manažmente v cestovných kanceláriách, ubytovacích a stravovacích zariadeniach a v zariadeniach doplnkových služieb cestovného ruchu, môže aj samostatne podnikať
Ďalšie možnosti štúdia: Absolvent sa môže uchádzať o štúdium na vysokej škole a  inej forme celoživotného vzdelávania


Zdravotné požiadavky na uchádzača:

Do študijného odboru môže byť prijatý len uchádzač, ktorý netrpí žiadnymi poruchami zdravia, ktoré by ho obmedzovali pri výkone povolania, a ktorého zdravotnú spôsobilosť písomne potvrdil lekár na prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi odborný lekár.

Profil absolventa:

Absolvent ovláda základy ekonomiky, má vedomosti v oblasti podnikania v cestovnom ruchu, vedomosti o právnych normách potrebných pre bežný chod firmy, ovláda techniky cestovného ruchu, účtovné operácie v jednoduchom a podvojnom účtovníctve, vie vyhotovovať písomnosti na požadovanej formálnej úrovni, samostatne vykonávať obchodno-prevádzkové činnosti, má vedomosti z manažérskych disciplín, potrebných na úspešné vykonávanie funkcie riadiaceho a administratívneho pracovníka, ovláda cudzie jazyky a je schopný v nich komunikovať slovom i písmom s klientmi a obchodnými partnermi a poskytovaťim poradenské a ďalšie služby