6318 Q Manažment hotelov a cestovných kancelárií

Kód odboru:

6318 Q

Odborné zamerania:

6318 Q 01 manažment hotelov a cestovných kancelárií

- manažment hotelov
6318 Q 02 manažment hotelov a cestovných kancelárií

- manažment cestovných kancelárií

Dĺžka štúdia:

3 roky (denné pomaturitné štúdium pre absolventov strednej školy)

Podmienky prijatia:

Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou

Zdravotná spôsobilosť

Ukončenia štúdia:

Absolventská skúška

Doklad o vzdelaní:

Absolventský diplom

Uplatnenie absolventa:

Absolvent  môže pracovať  v strednom  manažmente v cestovných kanceláriách, ubytovacích zariadeniach hlavne v ekonomických a prevádzkových funkciách, môže aj samostatne podnikať

Ďalšie možnosti štúdia:

Absolvent sa môže uchádzať o štúdium na vysokej škole a iných formách celoživotného vzdelávania

Zdravotné požiadavky na uchádzača:

Do študijného odboru môže byť prijatý len uchádzač, ktorý netrpí poruchami zdravia, ktoré by ho obmedzovali pri výkone povolania, a ktorého zdravotnú spôsobilosť písomne potvrdil lekár na prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi odborný lekár.

Profil absolventa:

Absolvent ovláda základy ekonomiky, metódy a spôsoby riadenia ekonomických procesov a možnosti ich využitia v podnikateľskej činnosti, legislatívne normy v oblasti cestovného ruchu a hotelierstva, základy účtovníctva, vie spracovať a viesť mzdovú agendu, vykonávať všetky administratívne práce v podniku, má vedomosti z oblasti informatiky a informačných technológií, vedomosti z manažérskych disciplín, potrebných na úspešné vykonávanie funkcie riadiaceho pracovníka v zariadeniach hotelierstva a cestovného ruchu, ovláda dva cudzie jazyky na úrovni, ktorá mu umožní komunikovať s účastníkmi cestovného ruchu a obchodnými partnermi, vie zostaviť podnikateľský plán, vykonávať marketingové operácie a podnikať v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu.

A.Absolvent odborného zamerania 6318 Q 01 manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment hotelov - pozná aj jednotlivé úseky hotelových zariadení, riadenie hotelových a gastronomických zariadení, ovláda normovanie, kalkulácie a prípravu jedál, systémy obsluhy, vie vypracovať receptúry a individuálne kalkulácie cien, zostaviť jedálny a nápojový lístok, pripraviť rôzne druhy jedál a nápojov, prijať objednávku, organizačne zabezpečiť a vyúčtovať rôzne druhy gastronomických podujatí, vykonávať jednoduché i zložité formy obsluhy vrátane prípravy, alebo dokončovanie jedál a nápojov pri stole hosťa.

B. Absolvent odborného zamerania 6318 Q 02 manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment cestovných kancelárií - pozná aj prevádzku cestovných kancelárií, geografiu cestovného ruchu, má vedomosti z dejín kultúry a vedomosti v oblasti regionálneho rozvoja, vie plánovať činnosti pri poskytovaní služieb cestovnými kanceláriami a ovláda sprievodcovskú činnosť.