Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2018/2019

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2018/2019 prijme do tried prvého ročníka štvorročných študijných odborov denného štúdia spolu 24 žiakov.
Z toho:

  • do štvorročného študijného odboru 6317 M obchodná akadémia - 8 žiakov
  • do štvorročného študijného odboru 6352 M obchod a podnikanie -   8 žiakov
  • do štvorročného študijného odboru 6355 M služby v cestovnom ruchu - 8 žiakov


Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky.