Kurz: Podnikanie v cestovnom ruchu

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre záujemcov, ktorý chcú začať podnikať v oblasti cestovného ruchu a doteraz nemajú s takýmto podnikaním žiadne skúsenosti a pre záujemcov o prácu v podnikoch cestovného ruchu.

Požadované vstupné vzdelanie:
stredoškolské

Profil absolventa:
Absolvent získa základné poznatky o podnikaní, z ekonomiky cestovného ruchu, oboznámi sa zo službami cestovného ruchu, získa prehľad o najdôležitejších strediskách cestovného ruchu na Slovensku i vo svete, oboznámi sa s historickým a kultúrnym vývojom na Slovensku, s  aktuálnym spoločenským dianím a naučí sa zostaviť podnikateľský plán.

Učebný plán:

  1. Základy podnikania
  2. Ekonomika cestovného ruchu
  3. Služby v cestovnom ruchu
  4. Základy účtovníctva
  5. Geografia cestovného ruchu
  6. Historický a kultúrny vývoj na Slovensku
  7. Tvorba podnikateľského plánu

Rozsah kurzu:
96 hodín

Cena:
288,- Eur

Organizácia kurzu:
Denná, diaľková, prípadne podľa potrieb účastníkov.

Uplatnenie absolventov:
Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce ako samostatne zárobkovo činné osoby, prípadne ako zamestnanci podnikov cestovného ruchu.

Ukončenie kurzu:
Záverečná skúška, po úspešnom absolvovaní ktorej obdržia účastníci osvedčenie o absolvovaní kurzu.