Kurz: Obsluha a použitie PC

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre záujemcov - začiatočníkov, ktorí chcú získať základné vedomosti a zručnosti z oblasti použitia počítačov. Okrem toho je určený aj pre tých, ktorí už majú isté skúsenosti s prácou na počítači, ale potrebujú si vedomosti a zručnosti aktualizovať, prípadne rozšíriť.

Požadované vstupné vzdelanie:
základné, stredoškolské

Profil absolventa:
Absolvent  získa informácie o dostupnej výpočtovej technike, programovom vybavení a právnej ochrane softvéru; naučí sa samostatne ovládať počítač – vytvárať a upravovať texty, jednoduché prezentácie, kopírovať súbory; získa základné poznatky o sieti Internet; naučí sa používať prehliadače, otvárať web stránky a používať elektronickú poštu.

Učebný plán:

  1. PC ako prostriedok na spracovanie informácií
  2. Operačné systémy
  3. Softvér na prácu s textom
  4. Práca v sieti internet
  5. Softvér na tvorbu prezentácií
  6. Právne aspekty ochrany softvéru

Rozsah kurzu:
60 hodín

Cena:
180,- EUR

Organizácia kurzu:
denná, diaľková, prípadne podľa potrieb účastníkov.

Uplatnenie absolventov:
Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce v povolaniach, v ktorých sa vyžaduje znalosť práce s výpočtovou technikou.

Ukončenie kurzu:
Záverečná skúška, po úspešnom absolvovaní ktorej obdržia účastníci osvedčenie o absolvovaní kurzu.