Kurz: Jednoduché účtovníctvo

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre záujemcov, ktorí potrebujú vedomosti o vedení jednoduchého účtovníctva pri prevádzkovaní vlastnej živnosti alebo chcú začať podnikať ako SZČO s predmetom činnosti – vedenie účtovníctva alebo zamestnať sa ako účtovníci.

Požadované vstupné vzdelanie:
stredoškolské

Profil absolventa:
Absolvent je schopný viesť účtovnú evidenciu v sústave jednoduchého účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi, vykonať účtovnú závierku, vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.

Učebný plán:

  1. Základné pojmy a vzťahy
  2. Majetok podniku
  3. Účtovná dokumentácia
  4. Zásady vedenia jednoduchého účtovníctva
  5. Vedenie jednoduchého účtovníctva na počítači

Rozsah kurzu:
54 hodín

Cena:
162,- Eur

Organizácia kurzu:
Denná, diaľková, prípadne podľa potrieb účastníkov.

Uplatnenie absolventov:
Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce v povolaniach, v ktorých sa vyžaduje znalosť jednoduchého účtovníctva.

Ukončenie kurzu:
Záverečná skúška, po úspešnom absolvovaní ktorej obdržia účastníci osvedčenie o absolvovaní kurzu.