Kurz: Podvojné účtovníctvo

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre záujemcov, ktorí potrebujú vedomosti o vedení podvojného účtovníctva pri vlastnom podnikaní alebo sa chcú zamestnať ako účtovníci.

Požadované vstupné vzdelanie:
stredoškolské

Profil absolventa:
Absolvent je schopný viesť účtovnú evidenciu v sústave podvojného účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi, vykonať účtovnú závierku, vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov.

Učebný plán:

 1. Základné pojmy a vzťahy
 2. Majetok podniku
 3. Súvaha
 4. Sústava účtov
 5. Účtovná dokumentácia
 6. Účtovné zápisy a účtovné knihy
 7. Základné účtovanie peňazí
 8. Zúčtovacie vzťahy
 9. Dlhodobý majetok
 10. Účtovanie zásob
 11. Účtovanie nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku
 12. Súvislý príklad z účtovania

Rozsah kurzu:
90 hodín

Cena:
270,- Eur

Organizácia kurzu:
Denná, diaľková, prípadne podľa potrieb účastníkov.

Uplatnenie absolventov:
Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce vo vlastnom podnikaní a v povolaniach, v ktorých sa vyžaduje znalosť podvojného účtovníctva.

Ukončenie kurzu:
Záverečná skúška, po úspešnom absolvovaní ktorej obdržia účastníci osvedčenie o absolvovaní kurzu.