6355 M Služby v cestovnom ruchu

Študijný odbor služby v cestovnom ruchu

Kód odboru:

6355 M

Dĺžka štúdia:

4 roky (denné štúdium pre absolventov základnej školy)

Podmienky prijatia:

Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Zdravotná spôsobilosť

Ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o vzdelaní:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Uplatnenie absolventa:

Absolvent môže pracovať v rôznych funkciách v tuzemskom a zahraničnom cestovnom ruchu –v cestovných kanceláriách, rekreačných a kúpeľných zariadeniach, turistických informačných centrách a môže samostatne podnikať v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu

Ďalšie možnosti štúdia:

Absolvent sa môže uchádzať o štúdium v pomaturitnom štúdiu a na vysokej škole

 

Zdravotné požiadavky na uchádzača:
Do študijného odboru môže byť prijatý len uchádzač, ktorý netrpí poruchami zdravia, ktoré by ho obmedzovali pri výkone povolania, a ktorého zdravotnú spôsobilosť písomne potvrdil lekár na prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi odborný lekár.

Profil absolventa:
Absolvent ovláda základy ekonomiky, metódy a spôsoby riadenia ekonomických procesov a možnosti ich využitia v podnikateľskej činnosti, legislatívne normy v oblasti cestovného ruchu, jednoduché a podvojné účtovníctvo, má poznatky z geografie cestovného ruchu, o organizačnej štruktúre stravovacích, ubytovacích a dopravných služieb, pozná organizáciu a úlohy cestovných kancelárií,  agentúr, turistických informačných centier, kúpeľných prevádzok a zmenární, zásady vykonávania sprievodcovskej činnosti, má prehľad o poistení v  cestovnom ruchu, o pasových, vízových a colných službách, vie analyzovať trh cestovného ruchu a určovať marketingovú stratégiu v rámci podnikateľských plánov, vyhodnocovať náklady a výnosy, štruktúru majetku a kapitálu firmy, navrhnúť programy zájazdov a pobytov u nás i do zahraničia vrátane kalkulácie, prezentovať jednotlivé druhy služieb cestovného ruchu, uplatňovať znalosť bankovej sústavy, bankových a zmenárenských operácií, vypracovať obchodné a úradné písomnosti v slovenskom aj cudzom jazyku, ovláda techniky spracovania textu a dodržiava normalizovanú úpravu písomností, je schopný komunikovať s účastníkmi cestovného ruchu a obchodnými partnermi v cudzom jazyku.