6352 M Obchod a podnikanie

Študijný odbor obchod a podnikanie

Kód odboru:

6352 M

Dĺžka štúdia:

4 roky (denné štúdium pre absolventov základnej školy)

Podmienky prijatia:

Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Zdravotná spôsobilosť

Ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o vzdelaní:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Uplatnenie absolventa:

Absolvent môže samostatne pracovať v rôznych podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu, turistiky a cestovného ruchu, môže vykonávať činnosti spojené s organizačným a ekonomickým poradenstvom, aj ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Ďalšie možnosti štúdia:

Absolvent sa môže uchádzať o štúdium v pomaturitnom štúdiu a na vysokej škole

Zdravotné požiadavky na uchádzača:
Do študijného odboru môže byť prijatý len uchádzač, ktorý netrpí žiadnymi poruchami zdravia, ktoré by ho obmedzovali pri výkone povolania, a ktorého zdravotnú spôsobilosť písomne potvrdil lekár na prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi odborný lekár.

Profil absolventa:
Absolvent pozná základné ekonomické pojmy a vzťahy, ekonomiku podniku a problematiku jeho riadenia, formy a organizáciu podnikania, základy marketingu, techniky efektívnej propagácie a reklamy a ich využívanie v podnikaní pri zabezpečovaní podpory predaja tovarov a služieb, právne normy súvisiace s podnikaním v obchode a cestovnom ruchu, základy manažmentu a manažérskej činnosti, techniky spoločenskej komunikácie, komunikácie s obchodnými partnermi, zákazníkmi a  spolupracovníkmi, zásady profesijnej etiky a spoločenského správania, vie spracovať podnikateľský plán a plán prieskumu trhu, spracovávať ekonomické informácie, spolupracovať s peňažnými ústavmi, poisťovňami, poštou, telekomunikáciami, dopravcami, viesť samostatne jednoduché a podvojné účtovníctvo, realizovať platobný styk a účtovné finančné operácie, vrátane vedenia dokladov, využívať účtovné výkazy pre výpočet ukazovateľov potrebných pre finančnú analýzu, využívať výsledky finančnej analýzy v praxi a viesť obchodnú korešpondenciu podniku.

A. Absolvent študijného odboru - blok obchod - ovláda aj problematiku fungovania obchodu v trhovej ekonomike, základy vnútorného a medzinárodného obchodu, zásady tvorby podnikateľského plánu, základy finančnej analýzy, formy predaja, organizáciu práce v obchodnom podniku, možné riziká obchodnej činnosti; právne aspekty obchodovania, základné druhy tovarov a vplyvy pôsobiace na úžitkové vlastnosti a kvalitu tovarov, ich charakteristické vlastnosti a zásady kontroly hospodárenia obchodného podniku, vie pracovať s ponukovými katalógmi, firemnými prospektami a ostatnými prameňmi informácií.

B. Absolvent študijného odboru - blok cestovný ruch - pozná aj typológiu a štruktúru cestovného ruchu, formy a druhy cestovného ruchu, základné faktory ovplyvňujúce cestovný ruch, organizáciu práce v cestovnej kancelárii a turistickej informačnej kancelárii, zásady prípravy, vlastného priebehu a zúčtovania pobytu v tuzemsku a v zahraničí, štruktúru medzinárodných organizácií cestovného ruchu, spôsoby zisťovania efektívnosti cestovného ruchu, problematiku tovaru a služieb v cestovnom ruchu a riziká  cestovného ruchu, pozná terminológiu používanú v cestovnom ruchu, ovláda techniku zabezpečovania, predaja a poskytovania služieb cestovného ruchu, vie viesť príslušnú dokumentáciu, využívať informačné technológie pri sprostredkovaní informácií v cestovnom ruchu, komunikovať so zákazníkmi a dodávateľmi služieb doma i v zahraničí, ovláda činnosti spojené s priebehom reklamačného konania a zásady animácie rekreačných pobytov a sprievodcovskej činnosti.