6317 M Obchodná akadémia

Študijný odbor obchodná akadémia

Kód odboru:

6317 M

Dĺžka štúdia:

4 roky (denné štúdium pre absolventov základnej školy)

Podmienky prijatia:

Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

Zdravotná spôsobilosť

Ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o vzdelaní:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Uplatnenie absolventa:

Absolvent môže pracovať samostatne ako odborný ekonomický pracovník v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách a ako samostatne zárobkovo činná osoba

Ďalšie možnosti štúdia:

Absolvent sa môže uchádzať o štúdium v pomaturitnom štúdiu a na vysokej škole


Zdravotné požiadavky na uchádzača:
Do študijného odboru môže byť prijatý len uchádzač, ktorý netrpí žiadnymi poruchami zdravia, ktoré by ho obmedzovali pri výkone povolania, a ktorého zdravotnú spôsobilosť písomne potvrdil lekár na prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi odborný lekár.

Profil absolventa:
Absolvent ovláda základné ekonomické pojmy a princípy obchodno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike a základné právne normy súvisiace s podnikaním, ovláda metodiku a postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva, vedenie jednoduchého účtovníctva, vie analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva a vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele, vie využívať informačno-komunikačné technológie, ovláda obsah a formy platobného styku a finančných operácií, má vedomosti o ochrane spotrebiteľa a pozná základné vlastnosti vybraných druhov tovarov a spôsoby ich zisťovania, vie vecne, jazykovo a formálne správne spracúvať písomnosti spojené s podnikateľskou činnosťou v tuzemsku a zahraničí, písať hmatovou metódou, ovláda techniky spracovania textu a dodržiava normalizovanú úpravu písomností.